Privacy statement

Algemeen Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door VNO-NCW MKB Noord, initiatiefnemer en uitvoerder van Ondernemer Coacht Ondernemer. VNO-NCW MKB Noord hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Daarom informeren wij u graag volledig. Wij verwerken uw gegevens conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als u gebruik maakt van (de website van) Ondernemer Coacht Ondernemer en het contactformulier dat hierop te vinden is, dan laat u mogelijk gegevens bij ons achter. Hieronder kunt u lezen welke gegevens Ondernemer Coacht Ondernemer  kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Ondernemer Coacht Ondernemer is een initiatief van VNO-NCW MKB Noord. Heeft u interesse in coaching of neemt u deel aan het project dan hebben we u via deze website, dan wel bij u telefonische aanmelding om uw contactgegevens gevraagd. Ook kunt u zelf uw contactgegevens hebben achtergelaten in het contactformulier.

Wat doen we met uw gegevens?
Ondernemer Coacht Ondernemer verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

·         U nader informeren over de werkwijze, kosten en voorwaarden van Ondernemer Coacht Ondernemer;
·         Het leveren van de dienst die u van ons afneemt: coaching. Hiertoe wordt u in contact gebracht met één van onze matchmakers en vervolgens met een door hem of haar geselecteerde coach;
·         Het factureren van de dienst die u van ons afneemt.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden veilig verwerkt. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Met wie deelt Ondernemer Coacht Ondernemer uw gegevens?
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. Ten behoeve van de selectie van de juiste coach, delen wij uw contactgegevens met één van onze matchmakers en vervolgens met één van de door ons geselecteerde coaches. Wij delen uw gegevens niet met partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten of voornemens zijn te sluiten.

Bewaartermijn
Ondernemer Coacht Ondernemer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Ondernemer Coacht Ondernemer van u heeft.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij het VNO-NCW MKB Noord. U kunt op basis van de uitkomsten ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen of klachten
De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door het VNO-NCW MKB Noord. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via info@ondernemercoachtondernemer.nl. We komen er graag samen met u uit. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
VNO-NCW MKB Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.