'Sectorplan voor versterking economie en arbeidsmarkt'

De provincie Groningen heeft namens werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord en vakbonden CNV en FNV een intersectoraal Regionaal Sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Het plan loopt vooruit op een breed sociaal akkoord dat partijen nastreven. Sociale partners hebben naar elkaar uitgesproken dat ze na ondertekening van het Sectorplan gaan werken aan een brede aanpak van de problemen die in de analyse van het Sectorplan zijn geconstateerd.

Het intersectoraal Regionaal Sectorplan, heeft een totale budgettaire omvang van veertig miljoen euro; twintig miljoen van het ministerie van SZW en twintig miljoen van de regionale werkgevers en werknemers. Het Sectorplan moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt het plan ingezet op behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Met het inzetten op de regeling cofinanciering Sectorplannen van het ministerie van SZW geven werknemers-, en werkgeversorganisaties samen met lokale en provinciale overheden, bedrijven en instellingen in de provincie Groningen een belangrijke extra impuls om de specifieke regionale arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Bij de maatregelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten zoals branche en regionaal gerichte opleidingstrajecten.

De looptijd van de regeling is twee jaar. De verwachting is dat na goedkeuring van het regionale sectorplan door het ministerie van SZW de projectuitvoeringsorganisatie in september van dit jaar van start gaat. Er is gekozen voor een slanke projectuitvoeringsorganisatie om te waarborgen dat de bestaande arbeidsmarktinfrastructuur van samenwerkingsverbanden van bedrijven en instellingen zo veel mogelijk wordt benut. De projectcoördinatie en administratie wordt uitgevoerd door het SNN.

De provincie Groningen treedt als hoofdaanvrager op voor het intersectorale Regionaal Sectorplan Groningen. Gedeputeerde van Economie, Yvonne van Mastrigt: “In dit plan zitten veel maatregelen die gericht zijn om werknemers en toekomstige werknemers gereed te maken voor de veranderende toekomst op de arbeidsmarkt. Maar dit plan biedt ook mogelijkheden voor werkgevers die willen werken aan het terug halen van werk dat eerder aan bijvoorbeeld lage lonen landen werd uitbesteed en aan de mogelijkheden van jobcarving. Het zo inrichten van werkzaamheden in een bedrijf dat werk op verschillende niveaus kan worden gedaan.”

Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW MKB Noord vult aan: “Met dit plan scheppen we kansen voor bedrijven om hun medewerkers te scholen en gereed te maken voor de uitdagingen van de 21e eeuw.” Namens de vakorganisaties CNV en FNV zegt Arnoud Hoogsteen: “Dit sectorplan biedt kansen voor werknemers die in hun eigen bedrijf of sector buiten de boot vallen om met hulp en begeleiding aansluiting te vinden bij bedrijven en sectoren waar vacatures zijn. Voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zijn maatregelen in dit sectorplan opgenomen om een betere aansluiting te vinden.”s.